Nationaal Natuurnetwerk

Hofstede de Kruidberg ligt in het Nationaal Natuurnetwerk of te wel NNN (voorheen de ecologische hoofdstructuur). Het doel van NNN is een ruggengraat van natuur te realiseren in Nederland dat alle versnipperde natuur met elkaar verbind.

Tot nu toe was deelname als grondeigenaar aan NNN vrijwillig. Dat gaat veranderen. De provincie Noord-Holland wil de eigenaren van de laatste 258 hectare grond binnen NNN Zuid-Kennemerland, voor 2027, verplichten om dit om te vormen tot natuur (zie site provincie). Als je niet meewerkt kan dat in het uiterste geval zelfs leiden tot onteigening van de grond.

De weilanden rondom de Hofstede wil men veranderen in ‘vochtig hooiland’. Om dit te bereiken moet de voedselrijke toplaag worden verwijderd. Daarnaast is het de vraag of en in welke mate beweiding van paarden op de percelen nog is toegestaan.

Het adviesrapport van de provincie schrijft over het medegebruik van vochtig hooiland:

‘Medegebruik van percelen met de natuurdoelstelling kruiden- en faunarijkgrasland en vochtig hooiland is mogelijk voor paardenhouderijen. Het meest passende is het benutten van percelen met het natuurbeheertype Kruiden- en faunarijkgrasland ten bate van de ruwvoerwinning. Ook het maaisel van Vochtige Hooiland is te benutten als ruwvoer voor paarden, maar de oogst van het gewas is op dit type percelen lastiger met gangbare machines uit te voeren en geeft een geringere gewas opbrengst. ‘

Met medegebruik wordt hier vooral gedoeld op hooiwinning, niet op beweiding. 

Dit gaan we niet laten gebeuren. De eerste stap die de provincie gaat zetten is het invoeren van een nieuwe omgevingsverordening. We gaan hier een ‘zienswijze’ op indienen om het belang van ons bedrijf maar ook het belang van beweiding van paarden en de recreatieve waarde voor onze klanten in te brengen in de discussie over deze verordening. We hopen dat alle belanghebbenden ook hun mening over de omvorming van weiland naar natuur kenbaar maken bij de provincie.

Woensdag 2 juni om 19.30 uur organiseren wij hierover een informatieavond op Hofstede de Kruidberg.