AVG

Protocol privacygegevens Hofstede de Kruidberg

In dit protocol wordt beschreven welke gegevens worden geregistreerd en hoe de diverse gegevens worden verwerkt en beschermd.

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Hofstede de Kruidberg verwerkt van zijn contactpersonen en relaties. De persoon die op enigerlei wijze zijn persoonsgegevens afstaat aan Hofstede de Kruidberg geeft daarmee uitdrukkelijk toestemming om zijn persoonsgegevens binnen de kaders van dit privacy beleid te verwerken.

 

 1. Verantwoordelijke

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is VOF Hofstede de Kruidberg, gevestigd in Santpoort-Noord, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 812 34 678.

De verantwoordelijke functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via 023 539 06 08 en info@dekruidberg.nl

 

 1. Welke gegevens verwerkt Hofstede de Kruidberg en voor welk doel

2.1 Gegevens per medium

2.1.1

In het kader van de samenwerking met Hofstede de Kruidberg worden de volgende persoonsgegevens van relaties verwerkt in google drive en microsoft 356:

Organisatiegegevens

Naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, website adres, facebook adres, skype account, linkedin adres, twitter adres, bankrekeningnummer, Instagram adres.

Persoonsgegevens

Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, facebook adres, Instagram adres, skype account, linkedin adres, twitter adres, bankrekeningnummer.

2.1.2.

In het kader van de samenwerking met Hofstede de Kruidberg worden de volgende persoonsgegevens van relaties verwerkt in Mailchimp :

Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres, naam van het paard.

2.1.3.

In het kader van de samenwerking met Hofstede de Kruidberg worden de volgende persoonsgegevens van relaties verwerkt in Hostnet Mail:

Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres

2.2

De organisatie verwerkt de in artikel 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • worden gebruikt voor contact m.b.t. de samenwerking,
 • voor de verstrekking van informatie
 • voor het versturen van nieuwsbrieven
 • voor het sturen van uitnodigingen
 • het afhandelen van betalingen

 

2.3

Hofstede de Kruidberg gebruikt de persoonsgegevens niet anders dan voor het realiseren van haar eigen doelstellingen. Deze gegevens kunnen niet doorverkocht of gedeeld worden aan derde partijen.

2.4

Hofstede de Kruidberg kan de persoonsgegevens anoniem gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om de dienstverlening te optimaliseren. De gegevens zijn nooit tot een individueel persoon te herleiden en worden niet verstrekt aan derden.

 

 1. Bewaartermijnen

 

Hofstede de Kruidberg verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betreffende persoon en organisaties voor de duur van de samenwerking en tot maximaal drie jaar na beëindiging van de samenwerking. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Hofstede de Kruidberg de persoonsgegevens vernietigen, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

 

 1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1

Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft Hofstede de Kruidberg passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden de persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

 

4.2

In het geval laptop/computer(s) besmet zijn door een computervirus, wordt zo spoedig mogelijk na constatering vastgesteld of er sprake is van een (mogelijk) datalek. Wanneer sprake is van een datalek wordt dit zo spoedig mogelijk gemeld bij de daartoe bevoegde instanties. Mocht een datalek zich voordoen bij organisaties waarmee wij een verwerkingsovereenkomst hebben gesloten, dan zullen de betrokkenen hierover geïnformeerd worden conform de verwerkingsovereenkomst.

 

4.3

Voor de verwerking van de persoonsgegevens kan de organisatie gebruik maken van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de organisatie. Met de verwerkers heeft de organisatie een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de AVG na te leven.

 

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen c.q. klachten

 

5.1

Via info@dekruidberg.nl kunnen betreffende personen inzage in hun persoonsgegevens opvragen en kunnen zij die gegevens laten wijzigen.

 

5.2

Indien een persoon bezwaar maakt tegen de (verdere) verwerking van zijn persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan hij aan de administratie verzoeken om de gegevens te verwijderen.

Hofstede de Kruidberg zal binnen een maand aan dit verzoek gehoor geven, tenzij Hofstede de Kruidberg op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Over het verwijderen van gegevens of het bewaren van gegevens op grond van een wettelijke verplichting zal Hofstede de Kruidberg de betreffende persoon informeren.

 

5.3

Indien de betreffende persoon klachten heeft over de wijze waarop Hofstede de Kruidberg de persoonsgegevens verwerkt of verzoeken behandelt, kan hij contact opnemen met de verantwoordelijke functionaris gegevensbescherming.

 

 1. Wijzigingen

 

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden op de websitepagina www.dekruidberg.nl/avg bekend gemaakt. Hofstede de Kruidberg adviseert relaties regelmatig het privacy beleid te bekijken.